ประกาศผลพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดี
สำหรับผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ตามประกาศที่แนบมาเพร้อมนี้ ขอให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ติดต่อสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ในเวลาทำการ. 08:30-16:30 น. จันทร์ -ศุกร์
โทรศัพท์ 044-515-557