ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดี
สำหรับผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ติดต่อสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ในเวลาทำการ. 9:00-16:30 น. จันทร์ -ศุกร์
โทรศัพท์ 044-515-557