โครงสร้างการบริหารงาน


บุคลากรประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ผศ.ดร.ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี

ตำแหน่ง: รองอำนวยการ


 

อาจารย์ ดร.รัสรินทร์ ฉัตรทองพิศุทธิ์

ตำแหน่ง: รองอำนวยการ


 

นางนิมิตรา บุตรกันหา

ตำแหน่ง: รองอำนวยการ


 

5.นายอนุชา ถือสมบัติ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา


 

6.นางนิมิตรา บุตรกันหา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา


 

7.นายสมชาย มิถุนดี
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


 

8.นางสาวเกศสุดา อินทวี
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรม


 

9.นางสาวพวงฤดี สุกใส
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี


 

13.นางสาวบุษยาพรรณ เรียงสนาม
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรม


 

10.นายเอกราช สร้อยจิตร
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา


14.นางสาวอัญชิสา สมบัติพิทักษ์สุข
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา


11.นางสาวนุชสรา พันแก้ว
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา


15.นางสาวนฤดี แปลงดี
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา


12.นางสาวปาหนัน รุ่งเรือง
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ


 

16.นางสาววรรณภา เพิ่มมี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 

สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ตั้งอยู่ที่อาคาร 38 หรือ ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนอาคาร 13 เป็นอาคารหอวัฒนธรรมหรือพิพิธภัณฑ์ผ้าในปัจจุบัน สร้างใน พ.ศ. 2526 เดิมเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์และศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูสุรินทร์ ปัจจุบันได้ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าทอพื้นบ้านและผ้าโบราณ และหอศิลป์อินทนิล ปัจจุบัน สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคาร 38

เว็บไซต์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ  https://culturesrru.srru.ac.th/ 
E-mail : artculturesrru@hotmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-515227