เกี่ยวกับเรา

ปณิธาน
อนุรักษ์  ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ
1. สนับสนุนพันธกิจมิติสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เผยแพร่และพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับสากล
4. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และหน่วยงานภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

Arrow
Arrow
Slider