ปราชญ์พื้นบ้าน

พระพิศาลศาสนกิจ (เยื้อน ขน.ติพโล) สาขาด้านอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม
พระพิศาลศาสนกิจ (เยื้อน ขน.ติพโล) สาขาด้านอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม

 

ภูมิหลัง
พระอาจารย์เยื้อน เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๔๙๕ บ้านระไซร์ ต.นาดี อ.เมือง จ. สุรินทร์ เดิมชื่อ นายเยื้อน หฤทัยถาวร บิดาชื่อ นายมอญ หฤทัยถาวร มารดาชื่อ นางฮิต หฤทัยถาวร มีพี่น้องทั้งหมด ๙ คน ท่านเป็นบุตรคนแรก
อุปสมบท เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๕ ณ วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ (ธรรมยุต) โดยมี พระรัตนากรวิสุทธิ์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสถิตยสารคุณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระครูวิมลสีลคุณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ที่อยู่ปัจจุบัน
ศูนย์ปฏิบัติธรรม พุทธอุทยาน วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตาบลจรัส อาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ พระพิศาลศาสนกิจ (หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล) เจ้าอาวาส เบอร์โทรศัพท์. ๐๘๑ – ๘๑๕๓๙๗๐

ประวัติการศึกษา
จบประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านระไซร์ ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์ ศึกษาธรรมและปฏิบัติภาวนาตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ เริ่มในวันแรกที่บวช โดยศึกษากับหลวงปู่ดุลย์ ซึ่งท่านได้สอบจิตทาความสงบ สามารถปฏิบัติภาวนาได้รวดเร็วมีจิตสงบนิ่ง หลวงปู่ดุลย์จึงได้สนับสนุนให้ปฏิบัติธรรม โดยท่านกล่าวว่า “จิตเข้าสู่โลกุตรธรรมแล้ว ไม่ต้องเรียนหนังสือ ให้ปฏิบัติธรรมต่อไป ต่อมาท่านได้ฝากให้เข้ารับการศึกษาอบรมข้อวัตรปฏิบัติกับ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ ได้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงตาจนถึง ปีพ.ศ. ๒๕๑๘
๑. พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูภาวนาวิทยาคม
๒. พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้เลื่อนตาแหน่งจากพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี เป็นชั้นโทในราชทินนามเดิม
๓. พ.ศ. ๒๕๓๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๖ ได้รับถวายเครื่องไทยธรรม โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ราชสุดา เสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วย น.อ.วีระยุทธ ดิษยะศริน พระสวามี เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ บ้านกะเลงเวก อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ปราชณ์พื้นบ้าน 3
๔. พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์
๕. พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกในราชทินนามเดิมและดารงตาแหน่งเป็นเจ้าคณะตาบล
๖. พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอตุโลบุญญลักษม์
๗. พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔