ทุนสนับสนุนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศทุนสนับสนุนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่ อาคาร 38 ชั้น 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 044-515227