งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ/ ผลการดำเนินงานและการประเมินตนเอง

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แสดงความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ ได้แก่ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2556)กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดม ศึกษา พ.ศ.2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกับมาตรฐานต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)  ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ทั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการกำหนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา และปณิธานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องทุกปี พร้อมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อให้การบริหารงานภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

การนำเสนอผลการดำเนินงานและประเมินตนเองของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559  ตามประเด็นองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้ ดังนี้


องค์ประกอบ เกณฑ์การให้คะแนน ตัวบ่งชี้
ปัจจัยนำเข้า กระบวน การ ผลผลิต รวม
1     งานประจำตามพันธกิจ 40 % 1 1 2
2     งานเชิงกลยุทธ์ 30 % 4 4
3     กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 30 % 1 1
รวม 100 % 6 1 7

 


ดาวน์โหลดไฟล์: งานประกันคุณภาพ