การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีพันธกิจในการสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอนและบริการวิชาการ (มิติสัมพันธ์) ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมงานวิจัยของบุคลากรให้เชื่อมโยงและสามารถบูรณาการองค์ความรู้ได้ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือการยกระดับคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล และในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่