ทุนสนับสนุนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีพันธกิจในการสนับสนุนการวิจัยการเรียนการสอนและบริการวิชาการ (มิติสัมพันธ์) ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษา ให้เชื่อมโยงและสามารถบูรณาการองค์ความรู้ได้ โดยเป้าหมายที่สำคัญ คือการยกระดับคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล และในปีงบประมาณ 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้ทุนสนับสนุนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่