โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ตามหลักธรรมาภิบาล


โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามหลักธรรมาภิบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมมาภิบาล อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี