เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ผ้า

ประวัติความเป็นมา พิพิธภัณฑ์ผ้า

     จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนล่างที่มีผู้คนหลากหลายชาติพันธ์อาศัยอยู่ร่วมกัน ที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์เขมร กลุ่มชาติพันธุ์กูย และกลุ่มชาติพันธุ์ลาว วัฒนธรรมทั้ง ๓ กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีการรักษาสืบทอดกันมายาวนานจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถใช้เป็น เครื่องบ่งชี้ อัตลักษณ์ของกลุ่มได้อย่างเด่นชัด

0010               007

             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์ และให้การสนับสนุนการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับผ้า รวมทั้งยังได้มีการเก็บสะสมผ้าพื้นเมืองโบราณเอาไว้เป็นจำนวนหนึ่ง เช่น ผ้าที่ใช้ในการห่อคัมภีร์ ผ้าโฮลเปาระฮ์ โฮลสไรย์ ผ้าอัมปรม ผ้าอันลูนซีม ผ้าสอ ผ้าสาคู ผ้าระเบิก ผ้ากระนีว (ผ้าหากระรอก) เป็นต้น

006  0011

การจัดแสดง

กรรมวิธีการทอผ้าพื้นเมือง  จังหวัดสุรินทร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ปี พ.ศ.๒๕๔ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ได้จัดทำโครงการศิลปวัฒธธรรมขึ้น โดยมีการดำเนินกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมหลายกิจกรรม ในจำนวนนั้นรวมถึงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้า โดยการรวบรวมผ้าโบราณและผ้าที่ทอขึ้นในปัจจุบันที่มีฝีมือประณีตที่เป็น เอกลักษณ์ได้เก็บรวบรวมไว้ เพื่อจัดแสดงในอาคารหอวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์ สำหรับให้เยาวชน ประชาชน นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้

002 001 003

หอวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดสุรินทร์

_MAY389401

ติดต่อสอบถาม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
(อาคาร ๓๘ ชั้น ๑ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๔๔-๕๑๕-๒๒๗
๑๘๖ ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
www.culturesrrusrru.srru.ac.th/
E-mail : artculturesrru@hotmail.com

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.