ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยครูสุรินทร์ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ในสังกัดกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมในนามหน่วยประเคราะห์ศาสนาและ วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษา ต่อมาพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้ประกาศให้มีหน่วยงานที่มีฐานะเท่าคณะวิชาเรียกว่า ศูนย์วัฒนธรรมดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามใหม่จากวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชัฏ ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547) สำนักศิลปวัฒนธรรมจึงได้ชื่อใหม่ว่า “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” มีหน้าที่รับผิดชอบในงานทำนุบำรุง ศึกษาค้นคว้า วิจัย ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ และปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา คณาจารย์และชุมชนได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนสิ่ง แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินงานตาม ภารกิจหน้าที่อย่างเข้มแข็งสืบเนื่องมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับทั้งในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก สามารถนำเสนอผลงานทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิใจ

ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีรายนามดังต่อไปนี้

 1. นายสุเมธ สุภาลัย              พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2522
 2. นางสมจิตร พ่วงบุตร         พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2526
 3. นางสุพรรณี เหลือบุญชู    พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2530
 4. นางผานิต แข่งขัน            พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2534
 5. ดร.อัจฉรา ภานุรัตน์          พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2537
 6. นายอิศราพร จันทร์ทอง   พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2541
 7. ผศ.วิลาสินี ศรีนุเคราะห์   พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2544
 8. นางกอบแก้ว ตันติวัฒน์   พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547
 9. นายสุดใจ สะอาดยิ่ง        พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550
 10. นางอัชราพร สุขทอง       พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554
 11. ผศ. ฉลอง สุขทอง          พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556
 12. ดร.อัชราพร สุขทอง        พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

 

โลโก้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

LOGO (สี)OK


 

พันธกิจ
อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ปณิธาน
เสริมสร้างความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ

ปรัชญา
สืบสานและพัฒนา ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม
หนุนนำวิทยาการ จากพื้นบ้านสู่มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์
สำนึกศิลปะและวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของท้อง ถิ่น สร้างและพัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสู่ระดับสากล