ดาวน์โหลด เอกสาร1

ดาวน์โหลด เอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Learn More

เสริมสร้างความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ

เพิ่มเติม....
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในงานทำนุบำรุง ศึกษาค้นคว้า วิจัย ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ และปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา คณาจารย์และชุมชนได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่อย่างเข้มแข็งสืบเนื่องมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับทั้งในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก สามารถนำเสนอผลงานทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ข่าว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

1
Sep
ArtsandCulture
ไม่มีความเห็น

ปราชญ์ท้องถิ่น เมืองสุรินทร์

อ่านหนังสือปราชญ์ท้องถิ่นเมืองสุรินทร์ คลิ๊กที่นี้&#823 […]

Read More
1
Sep
ArtsandCulture
ไม่มีความเห็น

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและนักศึกษา มหาวิทยาลั […]

Read More
1
Sep
ArtsandCulture
ไม่มีความเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

     หน่วยอนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น […]

Read More
1
Sep
ArtsandCulture
ไม่มีความเห็น

อินทนิลสาร ฉบับเดือนตุลาคม

Read More
1
Jul
ArtsandCulture
2 Comments

วารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 ปราชญ์ท้องถิ่นเมืองสุรินทร์ ฉบับที่ ๑

Read More